มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 20 มีนาคม 2565 , 23:08:42     (อ่าน 885 ครั้ง)  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

----------------------------------------

          วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567)การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพโดดเด่นและพัฒนากำลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ในการส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็นพลเมืองที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ว่าที่บัณฑิต และ ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ครั้งนี้ สืบเนื่องจากสภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้น นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำเป็นต้องมีความพร้อมก่อนก้าวออกไปสู่โลกการทำงาน หรือแม้กระทั่งการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงกำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเจตคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การใช้ชีวิตในสังคมให้มีความสุขและสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการหางานทำ และการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ และเพื่อปูแนวทางในการเชื่อมความสัมพันธ์ศิษย์เก่าในอนาคตกับคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็งต่อไป จากนั้น ดร.ทรงอำนาจ  พงษ์สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาวรรณ  พองพรม หัวหน้าภาควิชาเคมี และ ดร.อมร  เทศสกุลวงศ์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทในครั้งนี้ และ นางสาวจุฑามาศ  รัชฎามาศ นายกสโมสรนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563 และเป็นตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 กล่าวขอบคุณคณาจารย์ ณ ห้องประชุม Sc138 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวให้โอวาทแก่ว่าที่บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ความว่า “เนื่องในวันปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ ในนามคณะวิทยาศาสตร์ก็ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ที่จะเป็นบัณฑิตในวันข้างหน้าในอีกไม่กี่เดือนนี้ ความรู้สึกของอาจารย์มีทั้งความรู้สึกที่ดีใจ ที่มีนักศึกษากำลังจะสำเร็จการศึกษาไปอีก 1 รุ่น ทุกคนผ่านความพากเพียรพยายาม ผ่านความยากลำบากในการศึกษาเล่าเรียนมาตลอดระยะเวลา 4 ปี จนมาถึงวันนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจในตัวนักศึกษาทุกคน และอีกหนึ่งความรู้สึก คือ เสียใจ ใจหาย ที่จะไม่ได้เจอหน้านักศึกษารุ่นนี้ไปอีกนาน เพราะต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ของชีวิต ในบทบาทที่หลากหลาย ตามความใฝ่ฝัน และความชอบของแต่ละบุคคล ในโอกาสนี้ อาจารย์ไม่ได้มีของขวัญล้ำค่าใด ๆ มามอบให้ แต่มีข้อคิดบางอย่างจากประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาหลายสิบปี ที่อาจเป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการหางานทำ หรือการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จในวันข้างหน้า   คณะวิทยาศาสตร์ มีความคาดหวังว่าศิษย์เก่าในอนาคต จะกลับมามีบทบาทในการส่งเสริมและทำหน้าที่ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะวิทยาศาสตร์ในการส่งเสริมกิจกรรมของทางคณะสืบต่อไป

          สุดท้ายนี้ ขออนุภาพคุณงามความดีที่นักศึกษาได้ปฏิบัติตลอดมา และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การทำงาน ครอบครัว และขอให้ทุกคนมีสติสัมปชัญญะ สามารถรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจประสบพบเจอในชีวิต และสามารถแก้ไขปัญหาได้ในทุกสถานการณ์ ที่สำคัญขอให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้เรียนมา นำสิ่งดีงามที่ได้ประสบมา ไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต”

ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม (เพิ่มเติม) ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1mI8d8uk6gk466OGq_KC73O5JB9rwOQse

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าวรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1


SDG Hashtag :