มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ แถลงข่าวการจัดกิจกรรม International Young Startup Contest 2022 โครงการร่วมพัฒนาหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubator) ภายใต้กรอบความร่วมมือการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะธุรกิจฯ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 17 มีนาคม 2565 , 11:11:40     (อ่าน 848 ครั้ง)  ม.อุบลฯ แถลงข่าวการจัด “กิจกรรม International Young Startup Contest 2022”

โครงการร่วมพัฒนาหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubator)

ภายใต้กรอบความร่วมมือการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะธุรกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

-------------------------------

            เมื่อวันพุธที่ 16มีนาคม 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แถลงข่าวการจัด “กิจกรรม International Young Startup Contest 2022” โครงการร่วมพัฒนาหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubator) ภายใต้กรอบความร่วมมือการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะธุรกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางสาวสุณีย์  เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร  พิทยชวาล ผู้อำนวยการเทคโนธานี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ร่วมการแถลงข่าว กิจกรรมแข่งขันแนวคิดทางธุรกิจระดับนานาชาติ (International Young Startup Contest 2022) เป็นโครงการร่วมพัฒนาหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubator) ภายใต้กรอบความร่วมมือการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะธุรกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubator) ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) สร้างเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubator Network) ในประเทศอาเซียนภาคพื้นทวีป เน้นกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มประเทศในคาบสมุทร และเสริมสร้างประสบการณ์การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ผ่านกลไกเตรียมความพร้อมเข้าสู่การบ่มเพาะธุรกิจในระยะสั้น โดยกิจกรรมสำคัญในงาน เป็นกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ และมีการจัดแข่งขันแนวคิดทางธุรกิจระดับนานาชาติ (International Young Startup Contest 2022) ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกอบรมและถ่ายทอดกระบวนการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการให้แก่สถาบันเครือข่าย รวมทั้งเพื่อสร้างเวทีให้บุคลากรของสถาบันเครือข่ายได้ทดลองปฏิบัติการจริงผ่านกลไกการพัฒนานักศึกษาเพื่อการแข่งขันผู้ประกอบการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นทั้งหมด 5ช่วงดังนี้

ช่วงที่ 1: 23-26เมษายน 2565กิจกรรมค่ายผู้ประกอบการในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ช่วงที่ 2: 11-14พฤษภาคม 2565กิจกรรมค่ายผู้ประกอบการในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา

ช่วงที่ 3: 1-4มิถุนายน 2565กิจกรรมค่ายผู้ประกอบการในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ช่วงที่ 4: 18มิถุนายน 2565กิจกรรมคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย

ช่วงที่ 5: 9กรกฎาคม 2565กิจกรรมการแข่งขันรอบระดับนานาชาติ ณ ประเทศไทย (รอบตัดสิน)

            กิจกรรมนี้มีการสนับสนุนงบประมาณ ให้กับสถาบันและทีมจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับเลือก จะได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ายผู้ประกอบการ จำนวน 1ครั้ง พร้อมทั้งการสนับสนุนวิทยากรและพี่เลี้ยงจากประเทศไทย โดยทีมนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นทีมตัวแทนประเทศต่างๆ จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมการแข่งขันรอบระดับนานาชาติ ณ ประเทศ พร้อมทั้งค่าที่พักและค่าอาหารตลอดระยะเวลาการแข่งขันในประเทศไทย และ เงินรางวัลการแข่งขันในรอบนานาชาติ จำนวน 5รางวัล แบ่งเป็น

            รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1รางวัล                รางวัลละ   50,000บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จำนวน 1รางวัล รางวัลละ   30,000บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2จำนวน 1รางวัล รางวัลละ   20,000บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

            รางวัลชมเชย จำนวน 2รางวัล                       รางวัลละ   10,000บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

            กิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยพัฒนานักศึกษาให้สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในอนาคตแล้ว กิจกรรมนี้ยังสามารถช่วยเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรม และยังช่วยหนุนเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจ เป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และสร้างการเรียนรู้ตลาดเชิงลึกของประเทศอาเซียนภาคพื้นทวีปอีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าว จะมีการส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของ Startup และนำสู่ตลาดของกลุ่มประเทศต่างๆ ซึ่งจะเป็นการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไปด้วย

--------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :