มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ผู้บริหาร ม.อุบลฯ ผ่านหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม สร้างเครือข่ายผู้นำภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 10 มีนาคม 2565 , 15:33:20     (อ่าน 776 ครั้ง)            ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม“หลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager: CIM)” เพื่อยกระดับศักยภาพผู้บริหารระดับสูงสำหรับองค์กรภาครัฐ เอกชน และสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นผู้จัดการนวัตกรรมที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการช่วยพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่ สร้างสรรค์องค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้ระบบนิเวศนวัตกรรม “Quadruple Helix” เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ และ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ที่ผ่านมา

          โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ผ่านหลักสูตรดังกล่าวประกอบไปด้วย ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

          หลักสูตรดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้การอบรมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจำนวนทั้งสิ้น 12 Modules ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 จนถึงมีนาคม 2565 ซี่งเป็นกิจกรรมภายใต้แผนงานชุดโครงการการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทุกภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 6 รุ่น จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ซึ่งส่งเสริมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชิวิตและนวัตกรรมต่อไป
SDG Hashtag :