มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นักวิจัย ม.อุบลฯเพิ่มศักยภาพชุมชน หนุนเศรษฐกิจ พัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงเชื่อมโยงลาวใต้


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 8 มีนาคม 2565 , 16:28:39     (อ่าน 833 ครั้ง)                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต  เล็กสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน.ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ สกสว. และคณะจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการวิจัย “การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเชื่อมโยงลาวใต้” ลงพื้นที่เมืองเรืองแสง ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี พร้อมร่วมกิจกรรมสาธิตเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ อาทิ กิจกรรมเพ้นท์เสื้อเรืองแสง  การนวดเพื่อสุขภาพและการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น และร่วมประชุม “Site Visit” หน่วยงานในระบบ ววน. พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

             อาจารย์เขมจิรา หนองเป็ด หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดผู้สูงอายุ เป็นตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต เนื่องจากการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ทำให้ประชากรมีอัตราการเสียชีวิตลดต่ำลง ผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะมีอายุยืนยาวขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุงาน ประกอบกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมสันทนาการและการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน หรือเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ เนื่องจากมีเวลามากกว่านักท่องเที่ยววัยอื่นๆ และมีความพร้อมทางด้านการเงิน การท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุจึงเป็นช่องทางการท่องเที่ยวตลาดใหม่ เนื่องจากเป็นตลาดที่มีคุณภาพและมีกำลังซื้อในการท่องเที่ยวสูงกว่าตลาดทั่วไป โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อมโยงลาวใต้ โครงการวิจัย “การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเชื่อมโยงลาวใต้” มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ได้รับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่ม Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2564 วิจัยในพื้นที่ อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโขงเจียมและ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยกำหนดให้มีรูปแบบการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง มีการตลาดในการส่งเสริมการท่องเที่ยว สามารถสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

            นับเป็นอีกหนึ่งโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ ประชาชน ชุมชนเป้าหมาย มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวภัทร ศรีจองแสง อาจารย์วรารัตน์ บุญแฝง และอาจารย์สิริรัตน์ ชอบขาย เป็นผู้ร่วมวิจัย

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :