มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ทีมอาจารย์ ม.อุบลฯ จดอนุสิทธิบัตรผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ หุ่นจำลองไฟฟ้าบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 8 มีนาคม 2565 , 10:01:43     (อ่าน 1,220 ครั้ง)            ทีมอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย อาจารย์ สุฬดี กิตติวรเวช  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี  สิงหาด  อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อธิพงศ์  สุริยา อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์  และผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผู้พัฒนาผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ หุ่นจำลองไฟฟ้าบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  เลขที่ 18996

          ซึ่งนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ หุ่นจำลองไฟฟ้าบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเพื่อส่งเสริมและป้องกันภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุ มีลักษณะสำคัญแตกต่างจากหุ่นจำลองทั่วไป  โดยมีหลักในการพัฒนานวัตกรรมอันมีพื้นฐานของความรู้และข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการออกแบบนวัตกรรมทางการพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุที่ครอบคลุมแนวคิดของทั้งนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคมเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ทางการพยาบาลผู้สูงอายุที่สร้างสรรค์  ทั้งนี้ หุ่นจำลองประกอบด้วยสวิตซ์ควบคุม 2 ตัว ซึ่งทำงานได้ใน  2 โหมดการทำงาน และสามารถควบคุมการใช้งานด้วย Mobile Application ที่ถูกติดตั้งลงบน Smartphone ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เพื่อสาธิตการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและใช้ประกอบการเรียนการสอน และตอบสนองการศึกษาพยาบาลศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          พร้อมนี้ มหาวิทยาลัยอุบลรชาธานี ได้ให้การสนับสนุน บุคลากร และนักวิจัย ในการผลิตและสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม ที่สามารถตอบโจทย์ท้องถิ่นและพัฒนาสู่สากล ตามแผนยุทธศาตร์ ของมหวิทยาลัย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม
SDG Hashtag :