มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมมือ บริษัทศาลาแดง ยกระดับการบริหารงานทางด้านวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับตลาดการจ้างงาน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 4 มีนาคม 2565 , 10:29:30     (อ่าน 982 ครั้ง)            เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ณ บริษัท ศาลาแดง จำกัด ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย รศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ศาลาแดง จำกัด เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดการจ้างงาน เพื่อยกระดับการบริหารงานทางด้านวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้ซอฟต์แวร์ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (SAP Business One) ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา ผ่านการให้ทุนเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และต่อยอดการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริงผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับบริษัท โอกาสนี้คุณชัยยส ชัยยามานนท์ กรรมการผู้จัดการ คุณวนิดา ธีระกิจมานันทชัย กรรมการ  คุณชัยสรรค์ รังคะภูติ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ศาลาแดง จำกัด ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือเพิ่มเติม

          การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัท ศาลาแดง จำกัด ให้มากขึ้นในหลายมิติ เช่นด้านวิชาการ ผ่านการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดการจ้างงานในปัจจุบัน ด้านการยกระดับองค์ความรู้และการบริการวิชาการด้านการบริหารงานทางด้านวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้ซอฟต์แวร์ ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (SAP Business One) สามารถนำไปใช้ประกอบการวิจัยและการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย ให้มีทักษะความคิดริเริ่ม และความรู้ความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์ (SAP Business One) อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งในการนำไปใช้ปฏิบัติงานต่อไป

          นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา ผ่านการให้ทุนเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และต่อยอดการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริงผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับบริษัท โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะได้เรียนรู้โดยตรง จากบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรสหกิจศึกษา ซี่งเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ ในการจัดระบบการศึกษาแบบ Work Integrated Learning  (WIL)
SDG Hashtag :