มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จับมือ บิ๊กซี จัดการศึกษาแบบ Work Integrated Learning (WIL) สร้างประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 3 มีนาคม 2565 , 11:15:34     (อ่าน 832 ครั้ง)            เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย รศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง  รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสการเข้าถึงแหล่งงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัย และการดำเนินการโครงการอื่น ๆ ในการส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษาผ่านเครือข่ายสาขาของบริษัททั่วประเทศร่วมกันต่อไปในอนาคต โอกาสนี้ คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือเพิ่มเติม

          ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม มีพันธกิจด้านการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และในปี 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 ที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยนโยบายรัฐบาลมีความมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการ และมหาวิทยาลัยต้องทำงานร่วมกับสถานประกอบการมากขึ้น

          ซี่งในวันนี้ นับเป็นโอกาสดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นในหลายมิติ ทั้งในด้านวิชาการ (การพัฒนาหลักสูตร/พัฒนานักศึกษา) ด้านการวิจัย (วิจัยการตลาด/ ธุรกิจสมัยใหม่) การพัฒนาบุคลากร  การส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้เกิดการต่อยอดจากการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง

          ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)จำกัด จึงเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ ในการจัดระบบการศึกษาแบบ Work Integrated Learning  (WIL)ซี่งจะยกระดับการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้มีความพร้อมในการทำงาน มีความรู้ความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
SDG Hashtag :