มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอัตลักษณ์ ยกระดับชุมชนท่องเที่ยว จ.อุบลฯ รองรับ MICE และ SMART CITY


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 1 มีนาคม 2565 , 11:12:51     (อ่าน 843 ครั้ง)            วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี การยกระดับศักยภาพของชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับกิจกรรม MICE และ SMART CITY  ณ ร้านชมจันทร์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ คณะศิลปศาสตร์ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินโครงการฯ 

         โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีในการส่งเสริมศักยภาพเชิงพื้นที่โดยเชื่อมโยงจากชุมชนที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว มีชุมชนเป้าหมายในการพัฒนาประกอบด้วยชุมชนท่องเที่ยว 9 แห่ง ได้แก่ ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว ชุมชนวัดศรีประดู่ อำเภอเมืองอุบลราชธานีชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอวารินชำราบ ชุมชนบ้านซะซอม อำเภอโขงเจียมชุมชนบ้านทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหารชุมชนบ้านนาเยีย อำเภอนาเยีย ชุมชนบ้านบุเปือย อำเภอน้ำยืน ชุมชนบ้านชีทวน อำเภอเขื่องใน และกลุ่มบ้านเฮือนชูฮัก อำเภอเขมราฐ

          กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม MICE แก่ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี" โดยวิทยากร คุณประไพพักตร์ พุทธิโยธิน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นในภาคบ่าย ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม MICE" โดยวิทยากร คุณกฤษณี ศรีษะทิน ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Stream Event Asia Ltd. ก่อนปิดท้ายด้วยการค้นหาและนำเสนอจุดเด่นของชุมชนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม MICE

 

ข่าวโดย โชติกา ศรีโพนทอง นักวิชาการศึกษา

เรียบเรียบ เผยแพร่ เทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์
SDG Hashtag :