มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2565 เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อวิถีชีวิตใหม่


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 , 14:53:57     (อ่าน 832 ครั้ง)               ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2565 ภายใต้รูปแบบงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับวิถีใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเฟสบุ๊คเพจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ณ ที่ตั้ง โดยมี ดร.จริยาพร อุ่นวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โอกาสนี้ ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้อง Co-working Space ชั้น 1 คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา อีกทั้งประชาสัมพันธ์คณะและสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและเอกชนอีกด้วย

             ภายในงานจัดให้มี การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนัวตกรรมสำหรับวิถีชีวิตใหม่ โดย อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเครือข่ายภาคเอกชน การจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยและนวัตกรรมของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 17 ผลงาน การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น 28 ผลงาน การเสวนาวิชาการ และการแสดงผลงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

            โอกาสนี้ ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวในพิธีเปิดว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต และสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อสังคม จึงพิจารณาเห็นความสำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับสังคม เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว จึงได้จัดงาน วันเทคโนโลยีวิศกรรม ประจำปี 2565 ภายใต้รูปแบบงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับวิถีชีวิตใหม่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยี และนัวตกรรมที่ตอบสนองต่อชีวิตวิถีใหม่ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุกระดับ ในการนำเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์ นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์คณะและสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :