มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
สารแสดงความยินดี บัณฑิตรุ่นที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จาก เภสัชกร ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 15 ธันวาคม 2564 , 15:08:28     (อ่าน 1,155 ครั้ง)   
สารแสดงความยินดี บัณฑิตรุ่นที่ ๓๐
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 
          ในนามของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ผมขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ทุกๆ ท่าน การสำเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาถือว่าท่านมีความรู้ความสามารถพื้นฐานที่จะไปประกอบวิชาชีพ ตามสาขาที่ท่านได้ศึกษามา แต่ในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในโลกเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทั้งจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติและจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้การประกอบอาชีพประสบผลสำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปนั้น ท่านจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันต่อเหตุการณ์และจะต้องประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความขยันหมั่นเพียร อดทนยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม อย่างเคร่งครัด ขอให้บัณฑิตทุกท่านได้ระลึกถึงคำกล่าวปฏิญาณตนในวันที่รับพระราชทานปริญญาบัตรและพระราโชวาทไว้เสมอ  ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกท่านจะใช้วิชาความรู้ที่ได้รับให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อประเทศชาติ และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยสืบไป
 
          โอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งที่ท่านเคารพบูชา โปรดประทานพรให้ท่านประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ มีความสุขสมหวัง และมีสุขภาพที่สมบูรณ์ดีตลอดไป
 
 
 
 
 เภสัชกร ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
               SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :