มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดงานเชิดชูเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ราย ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 15 ธันวาคม 2564 , 14:08:07     (อ่าน 765 ครั้ง)           วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและวงวิชาการ ประจำปี 2564 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมงาน และกล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2564 นี้ด้วย

        ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ผู้ที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2564 นี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ อุทิศตนในการทำงาน เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างดียิ่ง และท่านยังได้ทำคุณประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่านได้มีส่วนช่วยให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด โดยในปี 2564 นี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2564 จำนวน 1 ราย ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณปิยนาถ บุนนาค ซึ่งได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้ทรงคุณวุฒิได้รับรางวัลรัตนโนบล ประจำปี 2564 จำนวน 2 ราย ได้แก่ พระเทพวราจารย์ (ศรีพร วรวิญฺญู ราชิวงศ์) และ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่สำคัญ มีขึ้นเพื่อแสดงความยินดีและมุทิตาจิตแก่บุคคลที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย และกระทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาและวิชาการอย่างกว้างขวาง โดยในวันนี้ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความยินดีในวันนี้ด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ตามแนวทาง Covid free Setting ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อย่างเคร่งครัด

     นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ล้วนมีผลงานในการช่วยเหลือและพัฒนามหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีผลงานทางวิชาการที่รับการยอมรับอย่างมากมาย สมควรแก่การยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมสืบไป และขอแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเข้ารับพระราชทานรางวัลรัตนโนบล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 15 มกราคม 2564 นี้ ด้วย นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะสถาบันวิชาการชั้นสูงที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีในด้านต่าง ๆ โดยได้มีการนำความรู้ เทคนิควิชาการ และองค์ความรู้ต่าง ๆ ของคณาจารย์และบุคลากร ไปเผยแพร่และพัฒนา ตลอดจนแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในสังคม ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา
SDG Hashtag :