มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 ประกาศผลคัดเลือก 5 ด้าน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 , 15:46:34     (อ่าน 1,231 ครั้ง)                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนานักศึกษา ดำเนินโครงการการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 ที่มีผลงานโดดเด่น เป็นประจักษ์ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนคมและประเทศชาติ พร้อมยกย่องและเชิดชูเกียรติที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและมหาวิทยาลัย อันเป็นเกียรติภูมิแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยปี 2564 มีผู้เสนอรายชื่อศิษย์เก่าเข้ารับการพิจารณาจำนวนมาก ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด แบ่งเป็น 5 ด้าน และประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 ดังนี้

ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่

        นายวงศกร อังคะคำมูล ศิษย์เก่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข “กันเกรา ช่อที่ 21”

        ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

           นายศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพรศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ “กันเกรา ช่อที่ 16”

          ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานดีเด่น

           รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ “กันเกรา ช่อที่ 12”

ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง : รักษาการตำแหน่ง คณบดีสำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านบริหารแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

           ด้านบริหารงานภาครัฐ

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ “กันเกรา ช่อที่ 19”

ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอนอกเมือง จังหวัดสุรินทร์

         ด้านบริหารงานภาคเอกชน

         นายขวัญชัย พัฒน์แป้นศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ “กันเกรา ช่อที่ 8”

ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท หมอยาฟาร์มาซี จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

            ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการดำเนินโครงการการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่น บัณฑิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อมทำงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก นอกจากยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษารุ่นน้องในการเรียน และการทำงานให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในโอกาสวันสำคัญของมหาวิทยาลัยต่อไป  

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

เพจ UBUalumni/ ภาพและข้อมูล
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :