มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 , 11:49:32     (อ่าน 987 ครั้ง)            ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักและคำนึงถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีต่อนักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยดังนั้น คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วาระพิเศษ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้

            ๑.มาตรการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา

                        ๑.๑ การช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (อยู่ระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย)

                        ๑.๒ การผ่อนผันระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยให้นักศึกษายื่นคำร้อง
ขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่คณะต้นสังกัด ตามที่ปฏิทินมหาวิทยาลัยกำหนด

                        ๑.๓ การลดค่าเช่าหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับ
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

                        ๑.๔ การให้ทุนการศึกษาและจ้างงานระหว่างเรียน

                        ๑.๕ การให้ยืมอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษาออนไลน์ เช่น tabletเป็นต้น

                        ๑.๖ สายด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระหว่างการกักตัว เช่น ศูนย์ช่วยเหลือ UBU Students โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษา ประสานการรับ-ส่งอาหาร Deliveryสำหรับนักศึกษาหอพัก
โดยสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และบริการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น

               ๒.มาตรการสำหรับผู้ประกอบการ

                   การยกเว้นค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าจ้างเหมาบริการล้างจานสำหรับผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 3  เดือน

               ๓. มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรค

                        ๓.๑ นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

                        ๓.๒ ให้มีระบบสำรวจการเดินทางและประเมินความเสี่ยงของนักศึกษาและบุคลากร
เพื่อการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(Application HUG UBU)

                        ๓.๓ ให้มีระบบการสอบสวนทางระบาดวิทยาและการคัดกรองผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีประสิทธิภาพ (PUI) โดยงานควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                        ๓.๔ สนับสนุนระบบเครือข่ายดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานออนไลน์

                        ๓.๕ Big Cleaning สำหรับอาคารเรียน และอาคารสำนักงานในมหาวิทยาลัย

                        ๓.๖ จัดให้มีระบบคัดกรองก่อนเข้าอาคารทุกอาคารในมหาวิทยาลัย

                        ๓.๗ จัดให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลสนามสำรองของจังหวัดอุบลราชธานี

 

                                                                        งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

                                                                       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1


SDG Hashtag :