มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
แถลงการณ์ นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 , 22:12:18     (อ่าน 2,530 ครั้ง)  แถลงการณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

__________

           ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามความสมัครใจ และยังมีนโยบายสนับสนุนให้ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยเช่นกัน

           ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ดังนี้

           ๑. มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจองวัคซีนผ่านระบบของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคนที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ผ่านแอพพลิเคชัน “หมอพร้อม” เพื่ออำนวยความสะดวกในเข้าถึงบริการวัคซีนโดยเร็วที่สุด

           ๒. นักศึกษา และบุคลากร สามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ฉีดวัคซีนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการจองได้ที่แอพคลิเคชัน “หมอพร้อม” ทั้งนี้นักศึกษาและบุคลากรสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ในการฉีดวัคซีนได้ด้วยตนเองในภายหลัง ผ่านแอพพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือ เดินทางเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโดยตรง (walk in) ได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           อนึ่ง วัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยจองวัคซีนให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนเป็นห้วงเวลาที่เร็วที่สุดที่มหาวิทยาลัยได้พยายามประสานงานเพื่อขอรับการการสนับสนุนวัคซีนมา หากมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรวัคซีนในกำหนดเวลาที่เร็วขึ้น มหาวิทยาลัยอาจติดต่อให้นักศึกษาและบุคลากรเข้ามารับการฉีดวัคซีน จึงขอให้นักศึกษาและบุคลากรเตรียมพร้อมและติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัย
อย่างใกล้ชิด

           ๓. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และสถานที่ได้แก่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา และอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อรองรับการให้บริการฉีดวัคซีน แก่นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย ภายใต้การดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

                                                          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                                                            ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1


SDG Hashtag :