มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
โครงการให้บริการคำแนะนำในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง เพื่อป้องกันความเสียหายแก่หน่วยรับตรวจ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 28 ธันวาคม 2563 , 14:51:58     (อ่าน 1,100 ครั้ง)            สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดโครงการให้บริการคำแนะในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง ฯ ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี (ใหม่)โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เห็นชอบการจัดโครงการซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของอธิการบดีในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ อธิการบดีได้มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณในองค์กร

          โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ มีระบบควบคุมภายในที่ดี ป้องกันการทุจริต และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการบรรยายให้ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานจำนวน 4 เรื่อง ดังต่อไปนี้
                   1. หลักธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณในองค์กร
                   2. การตรวจสอบพัสดุประจำปี
                   3. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
                   4. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการบริหารจัดการงบลงทุน (งานก่อสร้าง) 

          โครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 33 คน จากหน่วยรับตรวจในสำนักงานอธิการบดี จำนวน 7 หน่วยงาน คือ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกฎหมายและนิติการ สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม และกองคลัง ซึ่งจากผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการค่าคะแนนความรู้ความเข้าใจ
ภายหลังเข้าร่วมโครงการอยู่ที่ 4.13 คะแนน อยู่ในระดับมาก (โครงการ ฯ กำหนดค่าเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 4.00 คะแนน) ทั้งนี้ สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการให้อธิการบดีทราบ รวมทั้งได้แจ้งเวียนให้หน่วยรับตรวจทราบเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :