มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯจัดงานเชิดชูเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ราย ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 28 ธันวาคม 2563 , 14:45:26     (อ่าน 652 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้ แก่มหาวิทยาลัยและวงวิชาการ โดย สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตโนบล จำนวน 3 ราย ได้แก่ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ คุณอังคณา นีละไพจิตร ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน ให้ความช่วยเหลือเหยื่อจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2563 ได้แก่ พระครูวิมลปัญญาคุณ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม  และ คุณปิยะทัศน์ ทัศนิยมประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ซึ่งเข้ารับพระราชทานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ศาสตราจารย์พิเศษ จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดี โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร ตัวแทนหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563ที่ผ่านมา  

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและวงวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งเป็นปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 1 ราย และรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2563 จำนวน 2 ราย ดังนี้ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562ได้แก่

          นางอังคณา นีละไพจิตร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน ให้ความช่วยเหลือเหยื่อจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และในฐานะนักสิทธิมนุษยชนแถวหน้าคนหนึ่งของประเทศไทย ได้รับการยกย่องจากองค์การเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN WOMEN) ให้เป็นหนึ่งใน “สตรีผู้ประสบความสำเร็จของโลก” (Women of Achievement) และได้นำองค์ความรู้จากการทำงานมาถ่ายทอดผ่านงานวิชาการ อันเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งในการเรียนการสอนวิชารัฐศาสตร์ จนเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคม สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          สำหรับ รางวัลรัตโนบล ประจำปี 2563  จำนวน 2 ราย ได้แก่

          ท่านพระครูวิมลปัญญาคุณ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นเรื่องการเกษตร และเทคโนโลยีพลังงาน ที่นำพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้จนเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในนาม “โรงเรียนเสียดายแดด” และได้กลายเป็นศูนย์บริการความรู้แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้โรงพยาบาลหันมาใช้พลังงานสะอาด และให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์ในการนำมาผลิตไฟฟ้าใช้เอง ผลงานด้านพลังงานแสงอาทิตย์และด้านสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม ทำให้ท่านได้รับรางวัลเกียรติคุณต่าง ๆ มากมาย เช่น รางวัลเสาอโศกทองคำ รางวัล “เพชรงามการสาธารณสงเคราะห์” จากสมเด็จพระสังฆราช รางวัลคนบันดาลไฟอวอร์ด ประเภทบุคคลต้นแบบด้านพลังงานของกระทรวงพลังงาน เป็นต้น

           นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม เป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและประชาชนที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ เป็นผู้มีคุณูปการต่อสังคมเป็นที่ประจักษ์ ทำให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจำนวนมาก อาทิ คนดี มูนมัง เมืองอุบลราชธานี สาขาเกษตรกรรม จากจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน  วิทย์แปงบ้านอีสานแปงเมือง สาขาพัฒนาสังคม ในฐานะเป็นผู้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บุคคลดีเด่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากมูลนิธิบุคคลพอเพียง อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมในการอุทิศตนทำหน้าที่นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ชุมชน เป็นต้น

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

ธวัชชัย  พันธ์จำปา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา / ภาพ