มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๑๔) : แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่


โพสต์โดย : ปิยณัฐ สร้อยคำ     วันที่ 22 ธันวาคม 2563 , 20:29:16     (อ่าน 3,239 ครั้ง)  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ฉบับที่ ๑๔) : แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

__________

          ตามรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ปรากฏว่าปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงกำหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ตลอดจนมาตรการด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้

มาตรการสำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง

          ข้อ ๑ให้คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานภายในสำรวจรายชื่อนักศึกษาและบุคลากรในสังกัดที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร หรือท้องที่ที่มีคำสั่งปิดสถานที่หรือจำกัดการเดินทาง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ แล้วรายงานข้อมูลต่องานควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี โดยเร็วที่สุด ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๙๐๙ต่อ ๗๐๔๘-๕๐ หรือผ่านทาง Official lineงานควบคุมโรค รพ.ม.อุบลฯ ID Line : @935qxcsiเพื่อดำเนินการสอบสวนโรคต่อไป

          ข้อ ๒ ให้นักศึกษาและบุคลากรที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร หรือท้องที่ที่มีคำสั่งปิดสถานที่หรือจำกัดการเดินทางเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ หรือมีความเสี่ยงหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) แจ้งให้คณบดี หรือผู้บังคับบัญชาของตนทราบโดยเร็วที่สุด และให้งดการเดินทางมายังมหาวิทยาลัย จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หรือเป็นเวลา ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่กลับมาจากท้องที่ดังกล่าว

          ข้อ ๓ ให้นักศึกษาและบุคลากร หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสมุทรสาคร หรือท้องที่ที่มีคำสั่ง
ปิดสถานที่หรือจำกัดการเดินทางเป็นการชั่วคราว

มาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์

        ข้อ ๔ ให้คณะ/วิทยาลัย/สำนัก รวมถึงหน่วยงานภายในปฏิบัติตามมาตรการด้านอาคารสถานที่สำหรับการเข้าใช้อาคารต่าง ๆ ตามวิถีใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU new normal) อย่างเคร่งครัดได้แก่

มาตรการคัดกรองเบื้องต้น:จัดให้มีจุดตรวจวัดไข้ ควบคุมการเข้าออกสถานที่ จัดให้การลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่

มาตรการด้านสังคม:รักษาระยะห่างทางสังคม โดยจัดระบบที่นั่งเรียน โต๊ะเก้าอี้ และจัดระบบพื้นที่รอคิวให้ห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร รวมถึงกิจกรรมทางสังคมใด ๆ ให้ผู้เข้าร่วมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด

มาตรการด้านสุขลักษณะและสิ่งอำนวยความสะดวก:จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือการทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สเปรย์อย่างเพียงพอ จัดเตรียมสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องทำกิจกรรม ห้องดนตรี ห้องพัก ห้องสุขา พื้นที่โล่ง ลานกิจกรรม สนามกีฬา ลิฟท์ บันได
โรงอาหาร ห้องพัก ให้สะอาด มีระบบระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก และเป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม

          ข้อ ๕ให้คณะ/สำนัก/วิทยาลัย/สำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดเตรียมทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการยกระดับมาตรการในอนาคต อาทิเช่น การทำงานในรูปแบบ Work FromHome ระบบการประชุม และระบบการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้การทำงาน
มีความต่อเนื่องและมีความปลอดภัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

มาตรการด้านบริหารวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

          ข้อ ๖ให้คณะ/วิทยาลัย/สำนัก พิจารณาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการเรียนในห้องเรียนตามปกติร่วมกับการเรียนการสอนออนไลน์ (online)ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม ตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของแต่ละหลักสูตร

          ข้อ ๗ให้กองบริการการศึกษา และคณะ/วิทยาลัย/สำนัก จัดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รัฐบาลหรือทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยกำหนดโดยเคร่งครัด

          ข้อ ๘ให้คณะ/วิทยาลัย/สำนัก พิจารณาเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบสัมภาษณ์เพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

          ข้อ ๙การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร หรือท้องที่ที่มีคำสั่งปิดสถานที่หรือจำกัดการเดินทางเป็นการชั่วคราว ให้คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ติดต่อประสานงานไปยังนักศึกษา
และสถานประกอบการ เพื่อแจ้งให้นักศึกษาหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก และปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค หรือทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด

        หากนักศึกษาประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบ/สถานที่/ช่วงเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มอบหมายให้คณบดีพิจารณาปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาหรือปรับรูปแบบกิจกรรมอื่นที่เหมาะสม หรือกำหนดรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะอื่นทดแทน โดยให้คณบดีพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ นักศึกษาและผู้ปกครองตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา
เป็นสำคัญ

มาตรการทั่วไปสำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก

          ข้อ ๑๐การจัดกิจกรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้คณะ/วิทยาลัย/สำนัก และส่วนงานภายในพิจารณาเลื่อนหรืองดการจัดกิจกรรมหรือใช้รูปแบบออนไลน์ทดแทนเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคหากมีความจำเป็นต้องดำเนินการให้รองอธิการบดีหรือคณบดีที่กำกับดูแลเสนอแผนปฏิบัติการต่ออธิการบดีเพื่อขออนุมัติ และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รัฐบาลหรือทางราชการหรือมหาวิทยาลัยกำหนดโดยเคร่งครัด

          ข้อ ๑๑ให้นักศึกษาและบุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอก ที่มาติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด เป็นต้นว่า การสวมหน้ากากอนามัย การหมั่นล้างมือ การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing)หรือลงทะเบียนเข้าออกพื้นที่ต่างๆ  

          ข้อ ๑๒กรณีนักศึกษาและบุคลากรป่วย ไข้ ไอ หรือมีน้ำมูก ให้งดการเข้าห้องเรียน หรือห้องสอบ
และติดต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ARI Clinicอาคารผู้ป่วยนอก (หลังเดิม)

          ข้อ ๑๓ ให้บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือของทางราชการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ตลอดจนตระหนักและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค

          ข้อ ๑๔ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ และให้ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้แทน

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 

                             ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๒   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

 

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา )

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1