มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ประชุมคณะทำงานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 2/2563


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 15 ธันวาคม 2563 , 11:04:19     (อ่าน 1,056 ครั้ง)             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ประธานสภาอาจารย์ ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 35 คน ร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

            ทั้งนี้ คณะทำงานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นคณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสอดคล้องการจ่ายค่าตอบแทนของบุคลากรภาครัฐอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย โดยคณะทำงาน มีกำหนดนำเสนอแนวทางการปรับปรุงอัตราเงินเดือนต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปลายเดือนธันวาคม 2563

ที่มา กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :