มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติด 1 ใน 4 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคอีสาน


โพสต์โดย : ปิยณัฐ สร้อยคำ     วันที่ 10 ธันวาคม 2563 , 15:13:45     (อ่าน 2,716 ครั้ง)  จากผลสำรวจมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี พ.ศ.2563 (UI Green Metric World University Ranking 2020) ที่จัดทำโดย University of Indonesia (UI) ประเทศอินโดนีเซียพบว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก เป็นอันดับที่ 4 ของภาคอีสาน  โดยมีคะแนนรวมที่ 5,4000คะแนน

การสำรวจมหาวิทยาลัยสีเขียวดังกล่าว พิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค (Setting & Infrastructure) การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy & Climate Change) การจัดการขยะ (Waste) การใช้น้ำ (Water) การจัดการระบบขนส่ง (Transportation) และ การศึกษา/การวิจัย (Education & Research)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสีเขียวถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีเป้าประสงค์ที่สำคัญคือ
1. มีภูมิทัศน์ที่สวยงามอย่างมีอัตลักษณ์รวมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศทางวิชาการ
2. มีโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
3. มีความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และปลอดจากอบายมุข

ด้าน ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 นี้เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้สมัครเข้าร่วมการจัดอันดับ และทำผลงานได้เป็นที่น่าพอใจ โดยคะแนนที่ได้รับการประเมินในแต่ละด้านของปีนี้ จะเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการกำหนดแผนงานและโครงการในอนาคตที่จะยกระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวต่อไป 
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :