มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล" นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกวาระหนึ่ง


โพสต์โดย : ปิยณัฐ สร้อยคำ     วันที่ 10 ธันวาคม 2563 , 10:02:27     (อ่าน 1,028 ครั้ง)   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล ในโอกาสได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2563  

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (9 ธันวาคม 2563) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายจอมจิน จันทรสกุล ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม 2563 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 นั้น เนื่องจาก นายจอมจิน จันทรสกุล ได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนด ตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2563 (ลับ) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง นายจอมจิน จันทรสกุล ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม  พ.ศ. 2563
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรี