มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ประมวลภาพ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ Science Smart Ambassador 2020 สานฝันวัฒนธรรมอีสาน


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 5 ธันวาคม 2563 , 01:01:43     (อ่าน 1,119 ครั้ง)  สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จัดโครงการ Science Smart Ambassador 2020“สานฝันวัฒนธรรมอีสาน”

----------------------------------------

          เมื่อวันเสาร์ 28 พฤศจิกายน 2563 สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ Science Smart Ambassador 2020” ภายใต้ธีม Esan Dream Of Cultureสานฝันวัฒนธรรมอีสาน” ณ ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน และ นายธเนศ  มะรังศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานโครงการฯกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้มีกิจกรรมทำร่วมกันเป็นหมู่คณะ เพื่อฝึกให้นักศึกษากล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และก่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเพื่อเป็นการค้นหาตัวแทนนักศึกษา เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ และเป็นแบบอย่างที่ดีและเพื่อเป็นตัวแทนคณะในการประกวดเวทีระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

          สำหรับการจัดโครงการ Science Smart Ambassador 2020” ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นตัวแทนภาควิชาเข้าร่วมการประกวด Science Smart Ambassador 2020” จำนวนมาก คณะผู้จัดการประกวดได้กำหนดและแยกประเภทการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ได้แก่

          1. การประกวด Freshy boy science smart ambassador ผลการประกวด นายพรหมพิทักษ์  ดลสะอาด (โบ๊ท) ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ชนะการประกวดได้รับตำแหน่ง Freshy boy science smart ambassador และเป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับมหาวิทยาลัยโดยมี นายภัณฑไชญพัสฒ์  จิวตระกูล (นุ๊ก) ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ และ นายกิตติรัช  ริมทอง (เบส) ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

         2. การประกวด Freshy girl science smart ambassador ผลการประกวด นางสาวสิริยากร  เครือวัลย์ (เอิร์น) ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ชนะการประกวดได้รับตำแหน่ง Freshy girl science smart ambassadorและเป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับมหาวิทยาลัยโดยมี นางสาวพลิศภัสร์  ภัททวัชรมงคล (สปาย) ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ นาวสาวดวงกมล  คำล้าน (พลอย) ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

         3. การประกวด Freshy ladyboy science smart ambassador ผลการประกวด นายเจษฎาพร  พิมพ์สระ (พลอย) ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาชีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ชนะการประกวดได้รับตำแหน่ง Freshy girl science smart ambassadorและเป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับมหาวิทยาลัย โดยมี นายอาทิตย์  ศรีอาจ (อาทิตย์) ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ นายทัพพสาร  โชติชุม (อลิซ) ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

--------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ สโมสรนักศึกษา คณะวิทย์ฯ ม.อุบลฯ