มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดกิจกรรม OCN Services Sharing 2021


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 4 ธันวาคม 2563 , 10:28:41     (อ่าน 994 ครั้ง)  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดกิจกรรม OCN  Services Sharing 2021

             เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดกิจกรรม OCN  Services Sharing 2021 โดยมี ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้อง Smart Learning Zoneชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายในกิจกรรม จัดให้มี การบรรยายและนำเสนอ “UBU Single Sign-On” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิพงศ์  สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  แว่นรัมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ นายชิตชัย  เลิศศิริวัฒนวงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ นายจิรานุวัฒน์  จันทรุกขา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่าย การนำเสนอเกี่ยวกับบริการห้องต่าง ๆ , ระบบ Monitoring VoIP , PR ตารางการ Training 2021 ,ระบบการจองห้อง โดย นางสาวอังคณา  ปัญญา หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และ วันที่ 3 ธันวาคม 25563 จัดให้มี การบรรยายและนำเสนอ UBU iOT Wifi และระบบเครือข่าย โดย ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย บรรยายและนำเสนอ UBU - LMS โดย ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ ยังมีการออกบูทเพื่อให้บริการ ลงโปรแกรม MS 365 , อีเมล์  , Google File Stream, Azure, Visio, Antivirus, แก้ปัญหาระบบ Wifi+ , ระบบเครือข่าย โดย ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย IT คลีนิค ลงวินโดวส์ รับตรวจอาการเครื่อง โดย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุงระบบจองห้อง e-bookingโดย ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ และสอบถามบริการอื่น ๆ ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 อีกด้วย

          ทั้งนี้ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านสารสนเทศอื่น ๆ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไว้ให้บริการ ทั้งยังทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อให้เกิดความศรัทธา ความเชื่อมั่น เป็นที่ยอมรับของนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและสังคมโดยรวม

          ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จึงได้จัด กิจกรรม OCN  Services Sharing 2021 ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายให้แก่นักศึกษาและบุคลากร และจัดกิจกรรมในการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และนำไปพัฒนาการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายต่อไป