มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา คลี่-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 , 21:53:22     (อ่าน 938 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะศิลปศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา “คลี่-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน” โดยความร่วมมือของเครือข่ายสาขาวิชาด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่ต้องการกระตุ้นบรรยากาศการถกเถียงทางวิชาการด้วยแนวคิดใหม่ๆอีกทั้งเป็นการเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายทางวิชาการ โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ได้รับความสนใจผู้เข้าร่วมงานกว่า 180 คน ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่าจากความสำเร็จจากการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “เชื่อม ข้าม เผชิญหน้า ณ จุดตัด” เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ทำให้เครือข่ายเห็นร่วมกันว่าควรมีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาครั้งที่ 2 ภายใต้ หัวข้อ “คลี่-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน” เพื่อกระชับและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนพูดคุยนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการสังคมศาสตร์ โดยเน้นประเด็นวิชาการที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอีสานรวมทั้งการทบทวนองค์ความรู้ด้านสังคมวิทยามานุษยวิทยาในภาคอีสานและภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและองค์รวมรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการตอบโจทย์ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคต
        ในการประชุมครั้งนี้ มีสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ร่วมกับศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นองค์กรหลัก โดยมี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรหลักให้การสนับสนุน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ปาฐกถาเปิดการประชุม หัวข้อ “คลี่-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   การเสวนาโต๊ะกลม จำนวน 3 panel คือ panel ที่ 1 วิธีวิทยาในโลกที่พลิกผัน panel ที่ 2 มานุษยวิทยากับระบาดวิทยาวัฒนธรรม และ panel ที่ 3 ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำ ประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยน: สังคมและการเมืองไทยในสมัยของการเปลี่ยนแปลง และบทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนทั้งสิ้น 51 ผลงาน ซึ่งแบ่งการนำเสนอเป็น 14 ห้องย่อย ใน 12 ประเด็น นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอเป็นกลุ่ม (Panel) ทั้งหมด 10 ประเด็น รวมทั้ง กิจกรรมการเสวนาเปิดตัวหนังสือ จำนวน 5 เล่ม และปาฐกถาปิด หัวข้อ “แนวส้าง ม้างแปง: ว่าด้วยสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอีสำนและลุ่มน้ำโขง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                                                                เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว