มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 , 15:23:21     (อ่าน 977 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

                 เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล ทองนพเนื้อ ,ศาสตราจารย์จามรี ธีรตกุลพิศาล,รองศาสตราจารย์กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ,รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร ,รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ และ นางสาวทัศนีย์ สาคะริชานนท์ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี หลังใหม่

?                ทั้งนี้สำหรับการประเมิน ครั้งนี้ เป็นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้มีการนำแนวทางการประกันคุณภาพภายใน โดยได้นำกรอบการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับ ปี  2558-2561 หรือ ฉบับปรับปรุง  ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (EdPEx) มาใช้ในการดำเนินงาน  ระดับคณะ และสถาบัน  และระดับสำนัก  ดำเนินการตามเกณฑ์ TQA  นั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำหนดให้มีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ในระหว่าง 16 -18 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานตามแนวทางบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยการใช้เกณฑ์คุณภาพ EdPEx หรือ TQA เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน