มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่อีสาน เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 30 กันยายน 2563 , 22:34:16     (อ่าน 715 ครั้ง)             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาคาร PILOT PLANTโรงงานผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ และการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ร่วมนำเสนอผลงาน ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา  

              รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ กล่าวว่านับเป็นโอกาสดี ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ต้อนรับ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี” ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการสินค้าโคเนื้อและเกษตรอินทรีย์ เข้าสู่ตลาดการค้าเสรี พร้อมเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตต้นแบบ pilot plant โรงงานผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เยี่ยมชมผลงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ นำเสนอผลงานนวัตกรรม ต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

           นอกจากนี้ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังได้ พบปะหารือเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการสินค้าโคเนื้อและเกษตรอินทรีย์ที่มีการผลิตกระจายในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพสามารถผลักดันเข้าสู่ตลาดการค้าเสรี นำไปสู่การยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว