มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
สำนักบริหารทรัพย์สินฯ ม.อุบลฯ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภายใน ส่งเสริมด้านมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารที่ดีแก่ผู้บริโภค


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 27 กันยายน 2563 , 12:38:51     (อ่าน 771 ครั้ง)             สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ ส่งเสริมด้านมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารและการบริหารจัดการขยะน้ำเสียภายในร้านค้า และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นางสิริพร แก้วมหาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  นางสาวจารุณี บุญไชย นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ เทศบาลนครอุบลราชธานี และอาจารย์รัชวุฒิ โคตรลาคำ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นวิทยากร เรื่องการจัดการขยะน้ำเสียในสถานประกอบการร้านอาหาร โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรม จำนวน 70 คน ณ โรงแรมยูเพลสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ตระหนักถึงความสำคัญ ด้านสวัสดิการของนักศึกษาบุคลากรมาโดยตลอด โดยเฉพาะด้านโภชนาการ โรงอาหารกลาง ศูนย์อาหาร โรงอาหารซุ้มเครื่องดื่มอาหารว่าง ร้านกาแฟคณะต่างๆที่ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร จะต้องมีมาตรฐานเดียวกัน มีการกำกับควบคุมดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จึงจัดโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ นำไปสู่การให้บริการด้านโภชนาการที่สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยการอบรม นอกจากให้ความรู้ทางวิชาการ หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร/สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร การจักการขยะและน้ำเสียในสถานประกอบการร้านอาหาร  และการทดลองฝึกปฏิบัติล้างผัก ล้างมือที่ถูกวิธี โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว