มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดโครงการเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 25 กันยายน 2563 , 10:26:29     (อ่าน 1,452 ครั้ง)  ม.อุบลฯ จัดโครงการเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์

ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563

------------------------------------

          เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัด “โครงการเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563” ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานและ นายอรรถพงศ์  กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรที่สร้างชื่อเสียง และทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทั้งแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้านการบริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาจนครบเกษียณอายุราชการ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการจนบรรลุความสำเร็จด้วยดีเสมอมา อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์โดยส่วนรวมแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังคมและประเทศชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละของทุก ๆ ท่านเป็นอย่างยิ่ง

          จากนั้น ชมวีดิทัศน์ผลงานบุคลากรดีเด่น และผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่บุคลากรดีเด่น จำนวน 5 ราย ได้แก่ รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์สถาพร  โภคา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นางกรชนก  แก่นคำ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ นายฐิติกรณ์รัศมิ์  ภัททสิริภูวดล  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะรัฐศาสตร์ และนางขนิษฐา  สถิตธนภูมิ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ๓ สังกัดสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์

          ผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 14 ราย ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุรีพร  เกตุงาม ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ นิสิตเก่าดีเด่น ประเภทนักวิชาการและนักวิจัย จากสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  ขันติยวิชัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และนายเกรียงไกร  บุญใส ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน สังกัดภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ผู้ควบคุม รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้และเหล็ก สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์  2563 นายสุพัฒ  จารุกมล ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ผู้ควบคุม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คอนกรีตมวลเบา ประเภทกำลังอัดสูงสุด พร้อมโล่รางวัลการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 14  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 22 – 24  มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลชมเชยการประกวดปริญญานิพนธ์คอนกรีต สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2563 นายประชา  คำภักดี ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัล “บทความวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการ ระดับนานชาติ ICPEI 2019”โดยสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิพงศ์  สุริยา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรการ  วงศ์สายเชื้อ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัล “บทความวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42” โดยสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายคำล่า  มุสิกา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยแก่ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น และผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี  สิงหาดสังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านบรูณาการ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  ไววุฒิ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ รางวัลที่ 3 (Academics) เรื่อง “การยับยั้งของสาร 7-Methoxyheptaphyline ของรากส่องฟ้าในเซลล์เพาะเลี้ยง” และรางวัลชมเชย เรื่อง “ฤทธิ์ยับยั้งของเซลล์เพาะเลี้ยงของสารสกัดจากผักชีในหลอดทดลอง”ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กันยายน 2563 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 นายธวัชชัย  พันธ์จำปา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา นางสุกัญญา  พันธ์จำปา ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนายชาญชัย  บุญคุ้ม ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศน์ศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักวิทยบริการ ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีมและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน กีฬายูนิตสู รางวัลเหรียญเงินชายรุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. และเหรียญทองแดงหญิงรุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Games 2020” ระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

          สำหรับปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำหนดจัด“โครงการเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563” ขึ้นสำหรับ ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยจนเกษียณอายุราชการ จำนวน 17 รายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาจนครบรอบเกษียณอายุราชการ และได้สร้างคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังคมและประเทศชาติ ในความเสียสละของทุก ๆ ท่าน ประกอบด้วยรองศาสตราจารย์บุญส่ง  เอกพงษ์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชสวนนายแก้ว  อุดมศิริชาคร ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์  กสิพร้อง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์นางนลินี  ธนสันติ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี กองกลางนายธนานันต์  รอดภัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่นางสาวนุจรินทร์  ภูธา ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุด นางสาวอุษา  ผูกพันธ์ ตำแหน่งหน้าสำนักงานเลขานุการ  สำนักวิทยบริการสำนักงานเลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัช  วงศ์สิงห์ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์  ธรรมิกบวร ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์สถาพร  โภคา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา นายธนากร  นามสุวรรณ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารกายภาพ และสิ่งแวดล้อม นายแสวง  สันธิ ตำแหน่ง ตำแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม นายประสาน  รัสมี ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง ระดับ 2 คณะเกษตรศาสตร์ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลางนายชาติ  มะโล ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ 2 สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม นายวิเชียร  วงศ์อินทร์ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ 2 สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม และ นายเหนือ  นาคเพ็ชร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 สำนักงานอธิการบดี กองกลาง

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานในพิธี กล่าวขอบคุณ ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยจนเกษียณอายุราชการในนามผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านด้วยความเคารพ ขอแสดงความชื่นชมและขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติน้าที่ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ สร้างผลงานและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างยาวนาน ทำให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความเจริญก้าวหน้าและมีความสำเร็จเป็นที่น่าภาคภูมิใจ จึงนับได้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท้ายที่สุดนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรให้ท่าน และครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

-----------------------------------------

ทิพย์วรรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :