มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ อบรมการปลูกและแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ สร้างรายได้และอาชีพเกษตรกร


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 21 กันยายน 2563 , 17:25:09     (อ่าน 1,270 ครั้ง)               คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ สำหรับชุมชนฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี ถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับเกษตรกร และผู้สนใจ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกและแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ เป็นหัวหน้าโครงการ ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ และฟาร์มเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้รับความสนใจเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

           รองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ เป็นโครงการบริการวิชาการ ที่คณะเกษตรศาสตร์ จัดต่อเนื่องมาทุกปี  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งหลักสูตรได้นำองค์ความรู้จากการทำงานวิจัย ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาสังเคราะห์ นำมาถ่ายทอดให้เกษตรกร เนื้อหาครอบคลุมทุกกระบวนการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ประกอบด้วย ภาคทฤษฎีความรู้พื้นฐานมะเขือเทศอินทรีย์ ขั้นตอนทุกกระบวนการในการปลูก การเตรียมดินการเพาะกล้า การย้ายปลูก การป้องกันการกำจัดศัตรูพืช และการเก็บเกี่ยว ส่วนภาคปฏิบัติ ลงพื้นที่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝึกปฏิบัติการจริงตั้งแต่กระบวนการเตรียมดิน เตรียมต้นกล้า การปลูก การสาธิตตัดแต่งกิ่ง ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

              นอกจากนี้ การดำเนินโครงการฯ ยังกำหนดในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกร พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก้ปัญหาให้เกษตรกรในทุกมิติ โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งหวังให้เกษตรกร สามารถนำความรู้ในวิชาชีพที่อบรม สร้างอาชีพ และรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว