มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม UBU-KM Fair2020 เปิดเวที Show & Share ผลงานเด่นการพัฒนางาน แนวปฏิบัติที่ดีประจำปี 2563


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 21 กันยายน 2563 , 16:25:39     (อ่าน 1,436 ครั้ง)  ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม UBU-KM Fair 2020เปิดเวที Show & Shareผลงานเด่นการพัฒนางาน แนวปฏิบัติที่ดีประจำปี 2563

-------------------------------------

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดกิจกรรมโครงการ UBU-KM Fair 2020 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสวนา และการนำเสนอผลงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในรูปแบบ Show & share สำหรับผลการพัฒนางาน แนวปฏิบัติที่ดี พร้อมจัดให้มีการประกวดการนำเสนอผลงานที่ที่มีความโดดเด่นทั้ง 2 ประเภท จำนวน 23 ผลงาน รับเกียรติจาก ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

            ดร.ฐิติเดช  ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า กิจกรรม โครงการ UBU-KM Fair 2020 ประจำปี 2563จัดขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการและนโยบายมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 9 ในเรื่องของการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ รูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย การถ่ายทอดประสบการณ์ และเสวนาในประเด็นทำอย่างไรให้ได้ รางวัล Green office ระดับดีเยี่ยมจากกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงาน สำนักวิทยบริการ ดร.ภาคภูมิ สืบนุการ ผู้อำนวยการพร้อมบุคลากร นำเสนอข้อมูล นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาเส้นทางสู่ EdPEx 200 รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ ดร.นรินทร  บุญพราหมณ์คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเสวนา ซึ่งมี ดร.ปิยณัฐ  สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

              นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงาน การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี หัวข้อ นวัตกรรมการเรียนการสอนเทคนิคการสอน Active Learning รูปแบบใหม่ๆ เทคนิคการสอนออนไลน์ จำนวน 5 ผลงาน ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ นวัตกรรมการทำงานการพัฒนางาน หรือการลดขั้นตอนการทำงาน จำนวน 18 ผลงาน ผลการตัดสินคณะกรรมการ ดังนี้

             รางวัลการนำเสนอผลงาน สายวิชาการดังนี้

             รางวัลชนะเลิศ ผลงาน การปรับปรุงสื่อการสอนรายวิชาวิศวกรรมอาหาร สำหรับการสอนออนไลน์ด้วยวิธี Story Tellingโดย ดร.กฤษณา  ศิริพล คณะเกษตรศาสตร์

             รองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงาน ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้โมเดลกราฟฟิติที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพงศ์  ผิวพอใช้ คณะศิลปศาสตร์

               รองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงานการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์บน Microsoft Teamsโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา ฟลอเรนซ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์  นครราช รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ อัมพุช ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิศักดิ์  เภาโพธิ์อาจารย์ชาญณรงค์  ภุชงควารินคณะวิศวกรรมศาสตร์

             รางวัลการนำเสนอผลงาน สายสนับสนุนดังนี้

             รางวัลชนะเลิศ ผลงาน การพัฒนาระบบทำงานจากบ้านผ่านระบบ VPN (VPN for working from home) โดย นายสุรศักดิ์  ศรีวิเศษ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

             รองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงาน ระบบบันทึกและติดตามงานผลิตเอกสาร โดยนายสิทธิพงศ์  ยิ่งยงคณะเภสัชศาสตร์

             รองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงานการพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อราจากมันสำปะหลังและมันเทศเพื่อชักนำการสร้างเส้นใยของ Penicillium sp. ในห้องปฏิบัติการจุลชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นางกรชนก  แก่นคำ นางสาวสุภาวดี  ศรีภักดี นางสาวจุฬาลักษณ์  เขาแก้ว นางสาวลัดดาวัลย์  จันใด       

           รางวัลโหวตผลงานที่ชื่นชอบ

          อาจารย์รจนา  คำดีเกิด คณะรัฐศาสตร์ ผลงาน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมส์ สื่อวีดีทัศน์ และบทบาทสมมุติ

            นางสาวขนิษฐา จูมลี และ นายอนวัช กาทอง สำนักวิทยบริการ ผลงาน การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นองค์สีเขียวที่ยั่งยืน

           รางวัลขวัญใจกรรมการ 

           นายชูไท  วอทอง สำนักงานอธิการบดี ผลงาน การแปลงข้อมูลสู่สื่อในรูปแบบ Infographic

เพลิน  วิชัยวงศ์ /ข่าว

เทอดภูมิ  ทองอินทร์ /ภาพ