มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมพลังพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 21 กันยายน 2563 , 15:53:07     (อ่าน 1,346 ครั้ง)   

สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมพลังพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         

         อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีแล้วว่าเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยได้รับผลกระทบ ในเชิงลบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นอย่างมาก  ผลกระทบเหล่านี้มิได้มีผลต่อด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่จะมีผลต่อการศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดวิสัยทัศน์สำหรับระหว่างปี 2563 – 2567 ไว้ว่าจะ “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม โดยมีปรัชญาการศึกษาที่เน้นการสร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง และเน้นการสร้างอัตลักษณ์ด้านการสร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม” โดยมีเอกลักษณ์ของการเป็น “ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”
 
ในช่วง 4 ปี นับตั้งแต่ปี 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดเสาหลักยุทธศาสตร์ไว้ 4 เสาหลัก   คือ
เสาหลักที่ 1 : Academic Excellence
เสาหลักที่ 2 : Shared Future with Community
เสาหลักที่ 3 :  Smart University
เสาหลักที่ 4 : Sustainable growth
 
        ถ้าเรามองย้อนหลังจะพบว่าตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยมาทุกช่วง 4 ปี มีแผนการดำเนินงานซึ่งผลการดำเนินงานตามแผนประสบความสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหนจะขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงนั้นๆ ด้วย
 
       สำหรับช่วงปี 2563 – 2567 ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดเสาหลักยุทธศาสตร์  ไว้ 4 เสาหลักดังกล่าวแล้ว โดยมียุทธศาสตร์เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพโดดเด่น สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า "Bio-Circular-Green Economy” หรือ BCG  รวมทั้งการมุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและเกิดความมั่นคง ยั่งยืน ซึ่งนับว่ามีความเหมาะสมกับยุคสมัยนี้ สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ในขณะนี้ก็คือผลของการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ที่กล่าวถึงในตอนต้น รวมทั้งสถานการณ์ทางการเมือง การเรียกร้อง การไม่มีงานทำของ บัณฑิตจบใหม่และเรื่องของงบประมาณรายรับรายจ่าย
 
      การป้องกันผลกระทบหรือการแก้ไขจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ รวมพลังของบุคลากร ทุกฝ่ายทุกระดับ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คณะกรรมการส่งเสิรมกิจการของมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้พยายามที่จะหาทางช่วยเหลือให้คำแนะนำต่อการดำเนินงานของผู้บริหาร แต่การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนในช่วงนี้ซึ่งถือว่าเป็นช่วงวิกฤต จำเป็นต้องรวมพลังกันอย่างจริงจัง ผมจึงขอให้ชาวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รวมพลังกันพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ไปสู่ความยั่งยืนตลอดไป
 
        ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล
        นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี