มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เชิดชูเกียรติ 17 ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 15 กันยายน 2563 , 11:42:00     (อ่าน 2,051 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการเชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 17 ราย แบ่งเป็นข้าราชการ จำนวน 8 ราย พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ราย และลูกจ้างประจำ จำนวน 4 ราย กำหนดจัดงานในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563เวลา 08.30-14.30 น. ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายนามผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 17 ราย ดังนี้

ข้าราชการ จำนวน 8 ราย

           1. รองศาสตราจารย์บุญส่ง เอกพงษ์ สังกัด ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์

           2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้ว อุดมศิริชาคร สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์

           3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา ปุกหุต  สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์

           4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ กสิพร้อง สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

           5. นางนลินี ธนสันติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง สังกัด สำนักงานอธิการบดี

           6. นายธนานันต์ รอดภัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

           7. นางสาวนุจรินทร์ ภูธา ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สังกัด ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ

           8. นางสาวอุษา ผูกพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ  สังกัด สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ       

พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ราย

          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัช วงศ์สิงห์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

          2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร    สังกัด กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

          3. รองศาสตราจารย์สถาพร โภคา สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์        

          4. นายธนากร นามสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัด สำนักงานบริหารกายภาพ และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี

          5. นายแสวง สันธิ ตำแหน่ง ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สังกัด สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมสำนักงานอธิการบดี

ลูกจ้างประจำ จำนวน 4ราย

         1. นายประสาน รัสมี ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง ระดับ 2 สังกัด สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์

          2. นายชาติ มะโล ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ 2 สังกัด สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี

          3. นายวิเชียร วงศ์อินทร์ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับ 2 สังกัด สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมสำนักงานอธิการบดี

          4. นายเหนือ นาคเพ็ชร ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :