มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดอบรมการกล่าวสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 15 กันยายน 2563 , 10:59:14     (อ่าน 1,214 ครั้ง)  ม.อุบลฯ จัดอบรมการกล่าวสุนทรพจน์อุดมศึกษา

เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์

เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย

                วันที่ 11 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดอบรมกล่าวสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแข่งขันในรอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ รับเกียรติจาก ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งมีหัวข้อการอบรมและวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ ดังนี้ ทักษะการใช้ภาษา และการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการพูดต่อหน้าชุมชน โดย นางสาวเพียรอักษร นามโสภา ความสำคัญของการพูดสุนทรพจน์ การใช้เสียงเพื่อการพูดอย่างถูกอักขระวิธี/เกณฑ์การตัดสิน โดย ผู้ช่วยศาสตราจาร์ยสารภี ขาวดี และนางสาวอารี ราชรินทร์ การใช้เสียงเพื่อการพูดอย่างถูกอักขระวิธี/สาธิตการพูดโดยตัวแทนมหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจาร์ยสารภี ขาวดี และนางสาวอารี ราชรินทร์ นายอนันต์ สัจจาวาท และทำการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย โดยมีบท การใช้ทักษะภาษา เพื่อพูดต่อหน้าชุมชน โดยใช้อักขระอย่างถูกต้อง ทำการทดสอบการพูดแบบฉับพลัน แล้วรับฟังคำวิพากษ์ และประกาศรายชื่อผู้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ทรงพล อินทเศียร อาจารย์มิตต ทรัพย์ผุด อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุพิชญ์

ทั้งนี้ มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น 4 คน ดังนี้

1.นายสุธิพงศ์  สวดโสม คณะศิลปศาสตร์

2.นางสาวสิริกร  นิลโท คณะศิลปศาสตร์

3.นางสาวทิพวรรณ  กุดเป่ง คณะศิลปศาสตร์

4.นายกฤษฎิ์ชยากร เงางาม คณะศิลปศาตร์

                 โดย กรรมการฝ่ายฝึกซ้อมจะทำการฝึกซ้อมให้นักศึกษาทั้ง 4 คน แล้วคัดให้เหลือ 2 คนเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยที่จะไปประกวดในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเป็นเจ้าภาพตัวแทนศูนย์ภาคตัวนออกเฉียงเหนือ ในการจัดการประกวดรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป
SDG Hashtag :