มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
หลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ รร.ลือคำหาญ และ รร.อาเวมารีอา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 14 กันยายน 2563 , 17:47:43     (อ่าน 1,172 ครั้ง)  หลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์ ม.อุบลฯ  ลงพื้นที่ รร.ลือคำหาญ และ รร.อาเวมารีอา

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

--------------------------------

          ดร.จิตกร  ผลโยญ ประธานหลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (Biomedical Physics) สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ (Bachelor of Science Program in Medical Physics) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ ลงพื้นที่โรงเรียนลือคำหาญ และโรงเรียนอาเวมารีอา จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์และกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาดังกล่าวด้วย

          สำหรับหลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะปฏิบัติเป็นเลิศด้านวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนในประเทศ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และเมื่อจบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักนิติวิทยาศาสตร์ นักวิจัย พนักงานภาคอุตสาหกรรมการแพทย์ พนักงานขายและบริการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการแพทย์ ศึกษาต่อเพื่อไปสอบเป็นนักฟิสิกส์การแพทย์ อาชีพอิสระในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้

------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ หลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์ ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :