มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมเรียนรู้การทำสีน้ำจากธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 8 กันยายน 2563 , 15:13:33     (อ่าน 1,061 ครั้ง)  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ

จัดกิจกรรมเรียนรู้การทำสีน้ำจากธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

             ในระหว่างวันที่  3 - 4 กันยายน  2563 ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ การบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา เครื่องปั้นดินเผาขั้นพื้นฐาน ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 และออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 2 ประจำปีการศึกษา 2563 นำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อศึกษาทดลองการทำสีน้ำ เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนในด้านการออกแบบมีความหลากหลาย พร้อมได้สัมผัสชุมชนและเรียนรู้จากวัตถุดิบธรรมชาติในพื้นที่จริง โดยมี คุณ สุวัลญา ศักดิ์สมบัติ (แซนด์) ศิลปินสีธรรมชาติและงานคราฟต์ทำมือ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ การทำสีน้ำธรรมชาติ จากหินและดิน โดยใช้แรงบันดาลใจจากผาแต้ม

            ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดมุมมองที่หลากหลายรวมถึงการประยุกต์ใช้สิ่งรอบตัวเพื่อการออกแบบอย่าสงสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้เรื่องการทำสีธรรมชาติ ได้รู้จักการบูรณาการเรียนในรายวิชา ให้สามารถออกแบบผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ ได้รับความรู้และทฤษฎีการทำสีน้ำจากธรรมชาติโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากการออกแบบในรายวิชาเครื่องปั้นดินเผา  การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 2 ตลอดจนการปรับตัวการใช้ชีวิตของนักศึกษาให้ทันต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ