มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
     นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ เชิดชูเกียรตินักวิจัยมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 6 กันยายน 2563 , 21:39:22     (อ่าน 1,382 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชิดชูเกียรตินักวิจัยมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นในงานปรชุมวิชาการระดับชาติมอบ.วิจัยครั้งที่14“Research and Innovations for All” แบ่งเป็น รางวัลนักวิจัยดีเด่น จำนวน 4 รางวัล และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย จำนวน 10รางวัลรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานมอบ  การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVIC 19 มหาวิทยาลัยจึงกำหนดจัดแบบผสมผสาน โดยมีการนำเสนอผ่านระบบ Online และการนำเสนอในห้องประชุมเป็นบางส่วน โดยมีผลงานที่นำเสนอในงานประชุมรวม 93ผลงาน แบ่งเป็น ผลงานแบบบรรยาย  51 ผลงาน ผลงานแบบโปสเตอร์ 42ผลงาน ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 3 – 4 กันยายน 2563ที่ผ่านมา

            สำหรับผู้ได้รับรางวัลในงานปรชุมวิชาการระดับชาติมอบ.วิจัยครั้งที่14ดังนี้

รางวัลนักวิจัยดีเด่น 4 รางวัล ได้แก่

          1. รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุด ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่ ศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในปี 2019 จำนวน 4 เรื่อง

          2. รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา ยิ่งงาม คณะเภสัชศาสตร์ มีจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในปี 2018 - 2019 จำนวน 5 เรื่อง

           3. รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุด ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้แก่ ดร.คมทัศน์  ทัศวา คณะบริหารศาสตร์ มีจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในปี  2019 จำนวน 3 เรื่อง

          4. รางวัลผลงานวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ โครงการ “การเตรียมความพร้อมของชุมชนชนบทเพื่อรองรับสังคมสูงวัย: กรณีศึกษาชุมชนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี” ซึ่งมี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภรณ์ หลาบคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวนทน บุญลือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา ชาคำรุณ อาจารย์ลักษณีย์ บุญขาว และ อาจารย์สุภาณี จันทร์ศิริ  เป็นนักวิจัย จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย จำนวน 10 ราย ได้แก่

  1. รองศาสตราจารย์บุญส่ง เอกพงษ์  คณะเกษตรศาสตร์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กสิณ รังสิกรรพุม  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. รองศาสตราจารย์ศิริพร จึงสุทธิวงษ์  คณะวิทยาศาสตร์
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ  คณะเภสัชศาสตร์
  5. อาจารย์คำล่า  มุสิกา  คณะศิลปศาสตร์
  6. อาจารย์กฤตยา  อุทโธ  คณะบริหารศาสตร์
  7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสริน การเพียร  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  8.  อาจารย์ขนิษฐา ขันคำ  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  9.  อาจารย์สิริทรัพย์ สีหะวงษ์  คณะพยาบาลศาสตร์
  10.  อาจารย์ปฐวี  โชติอนันต์  คณะรัฐศาสตร์                                                                                                                               

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์  / ข่าว

เทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์  / ภาพ