มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14 Research and Innovations for All


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 6 กันยายน 2563 , 20:59:39     (อ่าน 921 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14  ภายใต้หัวข้อ Research and Innovations for All” โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ กล่าวรายงาน ในงานจัดให้มีการมอบรางวัลให้แก่นักวิจัย นักวิจัยดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย การบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิจัย แบ่งเป็น ภาคบรรยาย แบบโปสเตอร์ รวมทั้งสิ้น 93ผลงาน ณ ชั้น 3  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวว่า การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ Research and Innovations for All”นับเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา รวมทั้งนำเสนอกิจกรรมการวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอก เกิดการพบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ  ตลอดจนกระตุ้น และสร้างบรรยากาศการวิจัยในมหาวิทยาลัย เกิดการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และกลุ่มนักวิจัยทั้งในและระหว่างสถาบัน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มุ่งจะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม”โดยมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาของพื้นที่ สร้างเศรษฐกิจของชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในมิติต่างๆ การจัดการประชุมวิชาการ จึงเป็นเสมือนเวทีกลางสำหรับนักวิจัย นักวิชาการในภาครัฐ เอกชนและชุมชน ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ร่วมกัน ตลอดจนมุ่งหวังที่จะเกิดความร่วมมือกันในการพัฒนางานวิจัย และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนได้อย่างแท้จริง

           ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID19การจัดประชุมจึงเป็นการจัดแบบผสมผสาน มีนำเสนอผ่านระบบ Online และการนำเสนอในห้องประชุมเป็นบางส่วน มีผลงานที่นำเสนอในงานประชุมรวม 92 ผลงาน แบ่งเป็น ผลงานนำเสนอแบบบรรยาย  51 ผลงาน ผลงานแบบโปสเตอร์ 42ผลงาน มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานในห้องประชุม จำนวน 84 คนในงานจัดให้มี การบรรยายพิเศษ เรื่อง“บทบาทนักวิจัย และมหาวิทยาลัย ในฐานะพลังขับเคลื่อนประเทศ” รับเกียรติจาก ดร.กิติพงค์  พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทนักวิจัย และมหาวิทยาลัย ในฐานะพลังขับเคลื่อนประเทศ” และวันที่ 4 กันยายน 2563 ร่วมการประชุมนานาชาติ “International Conference on Thailand Vietnam Socio Economic Panel: Poverty dynamics and sustainable development” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาติที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดำเนินงานมาหลายปีร่วมกับหลายประเทศ เช่น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์  / ข่าว

เทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์  / ภาพ