มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ ยกระดับมาตรฐานการพยาบาลเฉพาะทาง จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 3


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 1 กันยายน 2563 , 23:18:08     (อ่าน 1,018 ครั้ง)              คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 3 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน และรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ซึ่งมี ดร.สมปอง  พะมุลิลา เลขานุการหลักสูตร อ่านรายนามผู้ผ่านหลักสูตร จำนวน 39 ราย ณ ห้องประชุมดอกมันปลา ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  กล่าวว่า นับเป็นความสำเร็จอีกก้าว ของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยความร่วมมือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ในการจัดอบรม หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก สภาพยาบาล เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยหลักสูตรมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งพัฒนาระบบบริการทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ สร้างระบบที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ทั้งภายในจังหวัดภาย ในเขตสุขภาพ และเป็นเครือข่ายระดับประเทศ ทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปรับตัวและดำเนินการจัดทำแผนการสนับสนุนทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมแก่ประชาชน รวมถึงการเข้าถึงบริการให้มากขึ้น โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยโดยวิธีการผ่าตัด ยิ่งในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน การรักษาในเวลาเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ จะสามารถป้องกันและควบคุมไม่ให้โรคลุกลาม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อร่างกายและชีวิตของผู้ป่วยได้ รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งผู้รับบริการและสถานบริการ      

          หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากพยาบาลวิชาชีพ จากสถานพยาบาล โรงพยาบาลต่างๆ มากกว่า 16 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 39 คน เข้าร่วม ด้วยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา หลักสูตรอบรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การอบรมแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 อบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 7 รายวิชา ภาคทฤษฎี เรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์ ส่วนภาคปฏิบัติในห้องผ่าตัด เรียนที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

          จากการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการยอมรับในวงกว้าง สร้างความเชื่อมั่นในหลักสูตรทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้สอน และความพร้อมในเครื่องมือ ชุดอุปกรณ์ห้องผ่าตัด ที่มีทีมฝึกที่มีความชำนาญการเฉพาะด้าน นำไปสู่การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันที่ดี และการพัฒนาตนเอง นำความรู้มาสนับสนุนหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพลิน  วิชัยวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว