มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
     นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกขยะต้นทางและดูแลน้ำเสียในร้านประกอบการ ภายในมหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 31 สิงหาคม 2563 , 15:39:12     (อ่าน 1,506 ครั้ง)  ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกขยะต้นทาง
และดูแลน้ำเสียในร้านประกอบการ ภายในมหาวิทยาลัย

               วันพุธที่ 26  สิงหาคม  2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทางสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการคัดแยกขยะต้นทางและดูแลน้ำเสียในร้านประกอบการ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์  ศรีวรมาศ   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ทั้งนี้ รับเกียรติจาก นายรัชวุฒิ โคตรลาคำ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ นายสิทธิชัย ใจขาน อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรร่วมบรรยายในหัวข้อ การคัดแยกขยะต้นทางและดูแลน้ำเสียในร้านประกอบการ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

             ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์  ศรีวรมาศ   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในร้านอาหาร พบว่าปัญหาขยะมูลฝอย  ยังขาดการคัดแยกที่ดีจากต้นทาง ไม่มีการนำขยะไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเต็มที่  มีการทิ้งขยะไม่ลงถังรองรับที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้  ทำให้มีสุนัขมากัดแทะหาอาหารทำให้ขยะกระจายไปทั่วบริเวณ   ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับมหาวิทยาลัย  จากสาเหตุที่กล่าวข้างต้น  ยังส่งผลต่อเนื่องทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยในภาพรวมมีปริมาณที่สูง  และผลที่ตามมา  คือมหาวิทยาลัยรับภาระค่ากำจัดขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอีก ในส่วนปัญหาด้านน้ำเสียในร้านประกอบการ    ที่ผ่านมาพบว่ามีร้านประกอบ การด้านอาหารได้ปล่อยน้ำเสีย  ที่เกิดจากการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ ได้ไหลลงสู่แหล่งน้ำในพื้นที่ต่าง ๆของมหาวิทยาลัย   ถึงแม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการปรับปรุงระบบบำบัดเบื้องต้น  เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  แต่ก็ยังมีการเกิดน้ำเน่าเสียในจุดต่าง ๆ ดังมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา จากปัญหาที่กล่าวมาทั้ง 2 กรณีนี้  จะเห็นได้ว่ายังมีความจำเป็นในการสร้างความรู้ความเข้าใจ  และการความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย สำนักงานบริหารกายภาพละสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง  ของมหาวิทยาลัย  จึงได้จัดให้มี ”โครงการคัดแยกขยะต้นทางและดูแลน้ำเสียในร้านประกอบการ ภายในมหาวิทยาลัย”  โดยได้เชิญตัวแทนคณะหน่วยงาน  ผู้ประกอบการ  นักศึกษา  จำนวน ประมาณ 100  คน  เพื่อทำการส่งเสริม  สร้างความร่วมมือและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในองค์กร  ถึงการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ต่อไป