มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษาทั่วไทย หลักสูตร กรณีความผิดทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 30 สิงหาคม 2563 , 13:42:44     (อ่าน 994 ครั้ง)                ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมหลักสูตร “กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547”  สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี  อาจารย์ขรรค์เพชร  ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ ประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม รับเกียรติจากวิทยากร ดร.กิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ  คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม นายอนนท์  อดิเรกสมบัติ อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี  และนายอุดม อินทรเวศน์วิไล  อดีตผู้อํานวยการภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย สํานักงาน ก.ค.ศ. บรรยายหัวข้อ กรณีความผิดทางวินัยของข้าราชการครู  ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษและการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง มีผู้บริหารสถานศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมจำนวน 55 คน เมื่อวันที่  27-28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ  โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

            อาจารย์สหรัฐ โนทะยะ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และพันธกิจสังคม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 95 บัญญัติว่า “ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย และดำเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย  การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระทำโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกำลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยให้กระทำโดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดวินัย ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดำเนินการป้องกันตามควรแก่กรณี

          ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานความผิดทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงจัดฝึกอบรมขึ้น เนื้อหาบรรยายหัวข้อ กรณีความผิดทางวินัยของข้าราชการครู  ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษและการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง    ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาฯและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และขั้นตอนการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยและ            การพิจารณาอุทธรณ์รวมทั้งการฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อาจารย์สหรัฐ โนทะยะ หัวหน้าโครงการ กล่าว

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว