มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ รร.พนาศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการดำรงชีวิต สู่ศตวรรษที่ 21 ก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล จัดกิจกรรมการส่งเสริมเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 25 สิงหาคม 2563 , 10:59:59     (อ่าน 1,310 ครั้ง)  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ รร.พนาศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการดำรงชีวิต

สู่ศตวรรษที่ 21 ก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล

จัดกิจกรรมการส่งเสริมเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน 2563

---------------------------------------

           เมื่อวันเสาร์ที่ 22สิงหาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมย่อยที่ 7 กิจกรรมการส่งเสริมเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการลงพื้นที่บริการวิชาการภายใต้ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน แผนบูรณาการตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพนาศึกษา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมต้อนรับทีมวิทยากรและนักศึกษช่วยงาน ในส่วนของวิทยาการนำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน  นามมั่น ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร และ นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่ออบรมให้ความรู้ฝึกทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านสารสนเทศให้แก่นักเรียนและคุณครูในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางและนโยบายในการดำเนินงานของทางโรงเรียนโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้มีเครือข่ายพัฒนาทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการพัฒนาครูและนักเรียนในทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาโดยตลอด และการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทั้งนักศึกษาที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยงคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนพนาศึกษา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

          นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมย่อยที่ 7 กิจกรรมการส่งเสริมเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการดำรงชีวิตสู่ศตวรรษที่ 21 ก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล อีกทั้งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้เรียนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าในเชิงวิชาการและวิวัฒนาการของเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ความรู้แพร่กระจายและเปิดให้เกิดการรับรู้มากขึ้น เข้าถึง และสื่อสารกันง่ายขึ้น สามารถต่อยอดไปสู่ความรู้ใหม่ โดยกำหนดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกทักษะการประยุกต์ใช้ IOT ในยุค New Normalเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IOT) พร้อมฝึกปฏิบัติการต่อวงจรควบคุมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในยุค New Normalและการประกวด IOT New Normalการประกวดการเขียนแผนธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี Startup IOTเป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจยุค New Normalด้วย Business Model Generation (BMG) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย และในการจัดโครงการครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้ายในการลงพื้นที่ครบ 3 ครั้ง ตามที่กำหนดไว้ จากการลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่ายทั้ง 3 โรงเรียน ผลตอบรับจากคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งดีมาก และอยากให้ทางมหาวิทยาลัยลงพื้นที่จัดกิจกรรมดี ๆ และเป็นประโยชน์แบบนี้เป็นประจำทุกปี ทางมหาวิทยาลัยและทีมวิทยากรขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ และโรงเรียนพนาศึกษา เป็นอย่างมากที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมด้วยดีเสมอมา

------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ  
SDG Hashtag :