มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ จัดโครงการอบรม กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 24 สิงหาคม 2563 , 16:12:15     (อ่าน 929 ครั้ง)                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ อบรมกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อลดความเสี่ยงจะกระทำผิดด้วยความไม่รู้กฎหมาย โดยเฉพาะเกี่ยวกับกฎหมายปกครองด้านต่างๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวเปิดงาน และอาจารย์อรรถพงศ์  กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กล่าวรายงาน รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยาย ได้รับความสนใจจาก ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมจำนวน 120คน ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวว่า ปัจจุบันการปฏิบัติงานมีความเสี่ยง จะกระทำผิดด้วยความไม่รู้กฎหมายได้ง่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงตระหนักถึงความสำคัญ ในการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ด้าน กฎหมาย โดยเฉพาะเกี่ยวกับกฎหมายปกครองด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการศึกษา การบริหารงานบุคคลและการดำเนินการวินัยของข้าราชการ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ วินัยการเงินการคลังของรัฐ กฎหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิดของข้าราชการและความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด เป็นต้น  ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติราชการได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงจัดโครงการอบรมกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ขึ้นในครั้งนี้

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว