มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
สำนักงานพัฒนาคุณภาพฯ ม.อุบลฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 21 สิงหาคม 2563 , 10:54:06     (อ่าน 930 ครั้ง)  สำนักงานพัฒนาคุณภาพฯ ม.อุบลฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

---------------------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมบอลลูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จากนั้นเป็นการชี้แจงแนวทางการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และสรุปประเด็นการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย พร้อมตอบข้อซักถามผู้เข้าร่วมประชุม นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นายพรนเรศ  มูลเมืองแสน หัวหน้าสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นายวิชญ์ธวัช  คำสุข และ นายเอกสิทธ์  โพธิ์ชูชาติ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากเข้าร่วมการประชุมชี้แจงครั้งนี้

          รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 39 หลักสูตร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงจัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทาง รูปแบบและการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสอดคล้องตรงกันระหว่างบุคลากรให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 รวมถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว