คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

อัตราดอกเบี้ย

 เงินฝาก
  - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ประเภทบุคคล ร้อยละ 3.50 /ปี
 
  - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เพื่อชีวิตพอเพียงหลังเกษียณฯ ร้อยละ 4.00/ปี
 
   
 เงินกู้  
 

เงินกู้สามัญ ร้อยละ 6.50 /ปี

 

เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6.50 /ปี