ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.)   | ค้นหาเอกสาร
คู่มือการประกันคุณภาพภายนอก
     มาตรฐานและเกณฑ์ประเมินรอบสาม(ระดับอุดมศึกษา) 2554-2558
     คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553)
     กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (พฤศจิกายน 2546)
     คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบที่ 3
     สมศ.ปรับเกณฑ์การประเมิน รอบ 3 ปี 2554
     คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554-2559) ปรับปรุง พ.ย. 54
     คู่มือ สมศ. รอบ 3
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
     รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2551 (รอบที่ 2)
     รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2546
     รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2549
     หนังสือรับรองมาตรฐานจาก สมศ. 2550 (รอบ 2)
     รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2554-2558 (รอบ 3)
     หนังสือรับรองมาตรฐานจาก สมศ. 2554-2558 (รอบ 3)
คู่มืออื่นๆ
     คำอธิบายประกอบการใช้แบบประเมินอภิมานรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา
เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
     ผลประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2553) (Update 26/9/2554)
     แบบสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็ก สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสาม (Update 3/10/2554)
     คำอธิบายประกอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิต
     ตัวอย่างแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล สมศ. รอบ 3
     สรุปประเด็นคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ kpt-สมศ. ปี 54-58
     แบบฟอร์ม SAR_ สมศ. รอบ 3 ระดับมหาวิทยาลัย
     แบบฟอร์ม SAR_สมศ. รอบ 3 ระดับคณะ