คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากร

 

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล  

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร

นางสาวทัศนีย์ สาคะริชานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์ติดต่อ 3036

ว่าที่ รต.หญิง สายใจ จันเวียง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์ติดต่อ 3036