ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566


โพสโดย ฤทัยรัตน์ โภคา     โพสวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2572 ,     (อ่าน 7 ครั้ง)  


ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากร สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ที่ประพฤติตนเหมาะสม มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อคณะและมหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นบุคลากรดีเด่นของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากร ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2567 วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1