ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๖ [มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]


โพสโดย ฤทัยรัตน์ โภคา     โพสวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 , 15:49:24     (อ่าน 32 ครั้ง)  


ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ธานี)
ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๖ 
โดยสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๖ 
เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๔ ข หน้า ๙๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดดังแนบ


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1