ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564


โพสโดย นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     โพสวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 , 10:52:51     (อ่าน 516 ครั้ง)  


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564
 
ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากร สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ที่ประพฤติตนเหมาะสม มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อคณะและมหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นบุคลากรดีเด่นของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร นั้น
 
บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากร ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 
ประเภทสายวิชาการ
 
ด้านการวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ
- ได้แก่ นายสมปอง พะมุลิลา ตำแหน่ง อาจารย์ 
 
ด้านการบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ได้แก่ นางยมนา ชนะนิล ตำแหน่ง อาจารย์ 
 
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1