ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (UBU - IMPACTS)


โพสโดย นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     โพสวันที่ 11 มิถุนายน 2564 , 10:00:14     (อ่าน 770 ครั้ง)  


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (UBU - IMPACTS)

ค่านิยมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ UBU IMPACTS เพื่อเป็นหลักของการทำงานร่วมกันตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (2563-2567) ดังนี้ 
 
Prioritizing UBU: รักและทำเพื่อ UBU 
Integrity: สุจริต โปร่งใส มีจริยธรรม
Management by Fact: ทำงานด้วยข้อมูล 
Proactiveness: ทำงานเชิงรุก
Accountability: รับผิดชอบต่อการทำงานและสังคม 
Creativity: คิดเป็น ทำงานสร้างสรรค์
Team Work: ทำงานเป็นทีม 
Stakeholders Focus: มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 
https://www.ubu.ac.th/web/person/content/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3/

 

ข้อมูลจากเวบไซต์

กองการเจ้าหน้าที่

https://www.ubu.ac.th/web/person