ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ. โรงแรมศาีพฤทธาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ


โพสโดย นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     โพสวันที่ 12 มีนาคม 2561 , 10:35:09     (อ่าน 646 ครั้ง)  


              โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ. โรงแรมศาีพฤทธาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

 • วัตถุประสงค์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษา ในประเด็น 4 หัวข้อ ดังนี้

 1. เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ
 2. เทคนิคการบริหารหลักสูตร OBL (Outcome Based Learning)
 3. การพัฒนา Service mind Successor
 4. Big data Analysisfor QA Development System
 • เนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจของผู้รับการอบรม (จากความคิดเห็นของผู้รับการฝึกอบรม/สัมมนา อื่นๆ)

 

          ดิฉันได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อ“การพัฒนา Service mind Successor” เทคนิคการให้บริการอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ โดยแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้แนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

                                     ตัวตน

 • มีความรู้ในงานรับผิดชอบ
 • เป็นคนช่างสังเกต
 • มีความตรงต่อเวลา
 • มีความภูมิใจในงานที่ทำ
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีกิริยาวาจาสุภาพ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถควบคุมอารมณ์ได้
 • มีสิตในการแก้ปัญหา
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • จัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการบริการ
 • เรียงลำดับความสำคัญในงาน
 • สร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

                             ยกระดับงาน

 • การทำงานเป็นทีม
 • การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน
 • การสร้างค่านิยมหรือเป้าหมายในการปฏิบัติร่วมกัน
 • ประเมินความพึงพอใจในการบริการเพื่อปรับปรุง
 •  

เทคนิคการให้บริการที่ประสบผลสำเร็จ

เร็ว – ชัวร์ – ตรงเป้าหมาย – ปลอดภัย = เกิดความประทับใจไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1